VTV1: Không Gian Văn Hoá Việt – Tranh Xương Lá Bồ Đề